Ông Lương Cường: Sớm hoàn thành đề án bố trí cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo